lunes, 19 de mayo de 2008

Concurso de guiones de Teatro en valenciano

Radio Televisión Valencia ha convocado su primer concurso de guiones de Teatro Radiofónico. A continuación os adjunto las bases. Están en valenciano porque la obra debe ser presentada en esta lengua.

I CERTAMEN DE GUIONS DE TEATRE RADIOFÒNIC JOSEP LLUÍS TORMO

Ràdio Autonomia Valenciana (RAV), amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Teatres de la Generalitat (TGV) i la Societat General d'Autors (SGAE), convoca el "Certamen de Guions de Teatre Radiofònic de Ràdio Autonomia Valenciana Josep Lluís Tormo", en la seua primera edició corresponent al 2008, per a incentivar la creació radiofònica de la Comunitat Valenciana.

Primera.- Objecte del premi
La finalitat del premi és promoure iniciatives culturals que ajuden a divulgar el coneixement de la llengua, fomentar la creació literària i estimular els autors dramàtics de dins o fora de la Comunitat, sempre que ho facen en valencià.

Segona.- Dotació del premi

S'atorgarà un premi únic i indivisible de 6.000 € (sis mil euros), a càrrec de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Esta quantitat estarà sotmesa a les retencions corresponents. També s'atorgarà un diploma que acredite les obres finalistes.

Tercera.- Candidats

Es pot presentar com a candidat al premi qualsevol persona física, major d'edat, de qualsevol nacionalitat, sempre que presente els treballs en valencià. No hi poden concursar les persones que mantinguen qualsevol relació laboral amb l'ens públic RTVV o les seues societats RAV i TVV, o amb l'AVL, la TGV i l’SGAE, ni tampoc les persones que estiguen subjectes a la Llei de la Funció Pública o ocupen càrrecs institucionals.

Quarta.- Publicitat

El guanyador accedix a deixar que el seu nom i els cognoms com a guanyador del concurs es facen públics en la televisió i en la pàgina web de RTVV, i se li done la publicitat que la direcció del certamen considere oportuna.

Quinta.- Protecció de dades

Les dades personals i bancàries de la persona guanyadora del premi s’han d’incorporar a les bases de dades de l'AVL, amb la finalitat de gestionar-ne el pagament, tot això amb les garanties que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Sexta.- Presentació de treballs i documentació
6.1. Presentació de treballs

Els treballs que presenten els autors candidats han de ser originals i inèdits, lliures en la temàtica, l’estil i el tractament, i han d’estar escrits en valencià. Les obres poden ser adaptacions d'obres inèdites anteriors de l'autor, encara que ja hagen sigut publicades, però no poden haver rebut cap altre premi o accèssit com a guió radiofònic ni abans de la presentació del treball ni durant el procés de selecció o fins al moment de la decisió. A més, han d’estar lliures de qualsevol compromís anterior que hagen contret amb emissores de ràdio o de televisió, editorials, empreses teatrals, cinematogràfiques, periodístiques o qualsevol entitat similar. Els treballs han d’adoptar el format de guió radiofònic dramàtic. Els guions han d’estar calculats perquè la duració en antena no supere els cinquanta minuts ni siga inferior a quaranta-cinc minuts (entre 45 i 50 pàgines aproximadament). Els autors poden aprofitar, amb les indicacions corresponents, tots els recursos radiofònics que consideren necessaris perquè el text es duga a terme de manera adequada: música, plans sonors, efectes especials, etc. Cada autor pot presentar un màxim de dos guions. S’hi han de presentar tres exemplars i una còpia en suport informàtic, en els quals ha de constar el títol de l'obra, però no la firma. Als exemplars s’ha d’adjuntar un sobre tancat (plica), que ha de portar escrit en la part exterior el títol de l'obra; dins de la plica s'ha d’incloure una fotocòpia d'un document oficial d'identitat que l’acredite (passaport, DNI, targeta de residència, etc.) i una nota que incloga el títol de l'obra, el nom i els cognoms de la persona interessada, a més del lloc i la data de naixement, els telèfons de contacte i l’adreça. Este últim sobre s’ha de mantindre tancat fins que s'haja produït la decisió del jurat.

6.2. Documentació
6.2.1.-
Els treballs i la documentació que s’hi adjunte s’han de presentar en el Registre de Radiotelevisió Valenciana (polígon Accés Ademús s/n, 46100 Burjassot, València).
6.2.2.- El sobre que incloga els treballs i la documentació que els acompanye ha de reflectir en l’exterior una llegenda que indique «Certamen de Guions de Teatre Radiofònic de Ràdio Autonomia Valenciana Josep Lluís Tormo».

Sèptima.- Termini de presentació

El termini d'admissió de les obres comença el dia 1 de maig del 2008 i conclou el 15 de juny del 2008.

Octava.- Jurat i criteris de valoració

8.1.- En el procediment de concessió del premi intervé un jurat format per huit membres: dos de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, dos de Ràdio Autonomia Valenciana, un de Radiotelevisió Valenciana, un de Teatres de la Generalitat Valenciana, un de la Societat General d'Autors i un creador teatral. Està constituït per un president nomenat entre els membres de Ràdio Autonomia Valenciana, un secretari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i sis vocals.
8.2.- En el seu funcionament, el jurat s'ha d’atindre al següent:
8.2.1.- Les deliberacions han de ser secretes.
8.2.2.- En el moment de les votacions, només s’han de tindre en compte els vots emesos pels membres presents; no s’admet la delegació de vot. El jurat decidix en les deliberacions per majoria simple i el vot de qualitat del president desfà els possibles empats.
8.2.3.- En la valoració, el jurat ha de tindre en compte, sobretot, el valor literari dels guions i la seua adaptació al mitjà radiofònic.
8.2.4.- El jurat pot proposar que es declare desert el premi quan, al seu parer, cap de les obres presentades tinga la qualitat adequada per a obtindre’l. No es pot atorgar el premi a més d'una obra, si bé el jurat pot proposar, juntament amb l'obra premiada, una o algunes obres com a finalistes si ho mereixen pel mèrit i per la qualitat. Estes obres finalistes podran ser retransmeses i publicades per Ràdio Autonomia Valenciana i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en les mateixes condicions que l'obra premiada.
8.3.- La decisió del jurat tindrà lloc al mes de setembre del 2008.

Novena.- Compatibilitat del premi

El premi és compatible amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs provinent de qualsevol administració o ens públic o privat, autonòmic, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals que puguen ser atorgats al beneficiari.

Deu.-
Cessió de drets de retransmissió i publicació
Ràdio Autonomia Valenciana es reserva els drets d'explotació del guió premiat i dels finalistes, i es compromet a cedir, de manera no exclusiva, a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua els drets corresponents per a la possible publicació dels guions esmentats. Amb esta finalitat, l'acceptació del guardó, tant per part de l'autor premiat com dels finalistes, si n’hi ha, comporta la cessió en exclusiva a favor de RAV, amb la facultat de cessió a tercers, per a tot el món i pel màxim termini de temps que atorga la llei, dels drets d'explotació dels guions i de l'obra radiofònica que se’n derive, en què s’inclouen, sense perjuí d'altres de coneguts no esmentats:
a) El dret de reproducció d'estes creacions, en qualsevol format conegut (videogràfic, televisiu, CD, CID, CD-ROM, DVD, gràfic (edició impresa), etc., tant en base digital com analògica).
b) El dret de comunicació pública, inclosa la posada a disposició, sense límit de projeccions, en qualsevol mitjà televisiu i/o radiofònic (TV/ràdio lliure/de pagament, codificada/sense codificar, de programació fixa/a la carta, pagament per visió, vídeo per encàrrec, d'accés lliure o condicional i en general en qualsevol altra modalitat televisiva i/o radiofònica susceptible d'explotació) o altre de conegut (Internet, exhibició en sales públiques, umts-telefonia mòbil) i per mitjà de qualsevol sistema de projecció i/o emissió/transmissió de senyals conegut (cable o qualsevol altre sistema amb fil, satèl·lit d'emissió directa/de transmissió, via terrestre digital o analògica o qualsevol altre sistema sense fil, qualsevol combinació dels anteriors i, en general, en qualsevol sistema susceptible d'utilització).
c) El dret de distribució, en qualsevol format previst més amunt i a través de qualsevol forma de comercialització (venda, cessió, intercanvi, retransmissió, etc.), inclosos el préstec i el lloguer de còpies, a més de la facultat d'efectuar edicions videogràfiques, sonores, literàries, gràfiques, etc., de les creacions.
d) El dret de transformació, especialment el de traducció, doblatge (en qualsevol llengua), subtitulació, audiodescripció, modificació, creació d'obres derivades, sincronització de les seues creacions en qualsevol altra obra, inclosos els espots publicitaris. En este sentit, RAV pot modificar lliurement les creacions existents per a adaptar-les a la producció radiofònica, desenvolupar-les i crear nous guions basats en l’obra original. Sense perjuí del que s’ha assenyalat anteriorment, una vegada transcorreguts cinc anys des de la data de concessió del premi, el guanyador i els finalistes, si és el cas, poden explotar pel seu compte estos guions i oferir-los a tercers, sense perjuí dels drets obtinguts per RAV i l’AVL. Els altres guions que s’hagen presentat al certamen es conservaran durant tres mesos, comptadors a partir de la data de la concessió del premi a l’espera que els autors els reclamen. En acabar este termini, els treballs dels quals no s’haja sol·licitat la devolució es destruiran, sense més demora.

Onze.- Acceptació de las bases
El fet de concursar comporta la plena acceptació de les bases. Si hi ha alguna divergència, la decisió correspon a la Direcció de RAV que, com a única font d'interpretació, és inapel·lable

No hay comentarios: